Reklamacje

Reklamacje:

 1. Adres do kierowania reklamacji: Klient może składać reklamacje na produkty zakupione w ramach sklepu internetowego na adres siedziby Sprzedawcy lub na wskazany adres e-mail wave@wave.info.pl. Klient może również skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji: a. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli jednak ze względu na skomplikowany charakter sprawy lub konieczność uzyskania dodatkowych informacji termin ten zostanie przedłużony, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynach opóźnienia.

  b. W przypadku braku możliwości natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji wskazanej na piśmie, Sprzedawca informuje Klienta o planowanym terminie rozpatrzenia i postępowaniu zgodnie z prawem.

 3. Sposób udzielenia odpowiedzi: a. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi na piśmie, na wskazany przez niego adres e-mail lub korespondencyjny.

  b. W odpowiedzi na reklamację Sprzedawca informuje Klienta o decyzji dotyczącej reklamacji, zawierając uzasadnienie podjętej decyzji.

  c. W przypadku uznanie reklamacji, Sprzedawca dokonuje wymiany produktu na nowy, pełnowartościowy lub zwraca Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru, zgodnie z wyborem Klienta.

  d. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sprzedawca pisemnie uzasadnia swoją decyzję, wskazując przyczyny odrzucenia.

 4. Dodatkowe informacje: a. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamacją dowodu zakupu, tj. paragonu lub faktury.

  b. Reklamacje dotyczące uszkodzeń transportowych prosimy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, korzystając z protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

  c. Niniejsze postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają praw Klienta wynikających z przepisów prawa, w tym przysługujących mu tytułem rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu.

 5. Postanowienia końcowe: a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

  b. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem [data], zastępując wszelkie wcześniejsze wersje regulaminu sprzedaży.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY:

Nie zostawiłeś swojego wózka tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)