Kule wciskane

Kulki seria KO. Udźwig 30 kg – 1400 kg

Kulki seria KP. Udźwig 30 kg – 1400 kg

Kulki seria KU-I INOX. Udźwig 5 kg – 70 kg

Kulki seria KU-IK kulki INOX. Udźwig 5 kg – 70 kg

 Kulki seria KU. Udźwig 5 kg – 70 kg

Kule przykręcane

Kule seria KO-A. Udźwig 100 kg – 250 kg

Kule seria KU-A. Udźwig 10 kg – 90 kg

Kule seria KU-B. Udźwig 15 kg – 75 kg

Kule na trzepień

Kulki seria K-T obudowa sześciokątna. Udźwig 5 kg – 60 kg

Kulki seria KL-T precyzyjne. Udźwig 5 kg – 100 kg

Kulki seria KO-T. Udźwig 10 kg – 500 kg

Kulki seria KP-T. Udźwig 30 kg – 300 kg

Kulki seria KU-T. Udźwig 25 kg – 35 kg